Podmínky

-------------------------------------------------- -----
Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky
-------------------------------------------------- -----


Obsah
-------------------
1. Rozsah
2. Uzavření smlouvy
3. Právo na odstoupení od smlouvy
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a přepravní podmínky
6. Výhrada vlastnického práva
7. Odpovědnost za vady (záruka)
8. Rozhodné právo
9. Alternativní řešení sporů


1) Rozsah
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Michael Spitsyn, obchodující pod „tricase“ (dále jen „Prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy na dodávku zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Zákazník“) uzavřel s prodávajícího ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.
1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkony za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy
2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.
2.2 Nabídku může zákazník podat prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závaznou nabídku smlouvy se zbožím obsaženým v nákupním košíku.
2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,
- zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo emailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, popř.
- dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, popř
- požádáním zákazníka o platbu po zadání jeho objednávky.
Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.
2.4 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím uložen a zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. emailem, faxem nebo dopisem) spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami po odeslání objednávky. odesláno. K textu smlouvy se však zákazník po odeslání objednávky již přes webové stránky prodávajícího nedostane.
2.5 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Efektivním technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.
2.6 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle uskutečňuje prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit správnost jím uvedené e-mailové adresy pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy
3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.
3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete ve stornovacích podmínkách prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky
4.1 Není-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z obratu. Případné dodatečné náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.
4.2 U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii. p2p
4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

5) Dodací a přepravní podmínky
5.1 Zboží je doručováno na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.
5.2 Pokud přepravní společnost odešle zaslané zboží zpět prodávajícímu, protože doručení zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšné odeslání zákazník. To neplatí, neodpovídá-li zákazník za okolnost, která vedla k nemožnosti dodání, nebo mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže by mu prodávající službu oznámil v přiměřené době předem. To dále neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.
5.3 Odběr zákazníkem není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnictví
Při platbě předem si prodávající ponechává vlastnictví k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)
7.1 Je-li zakoupená věc vadná, platí zákonná odpovědnost za vady.
7.2 Odchylně od toho je promlčecí lhůta pro nároky z vad použitého zboží jeden rok od dodání zboží zákazníkovi. Zkrácení promlčecí doby na jeden rok však neplatí
- na věci, které byly použity na stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobily její vadu,
- pro nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany zákazníka, jakož i
- v případě, že prodávající vadu podvodně zamlčel.
7.3 Zákazník je vyzván, aby dodané zboží se zjevným přepravním poškozením reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Rozhodné právo
Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana zrušena kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

9) Alternativní řešení sporů
9.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.
9.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Zastoupená IT advokátní kanceláříZastoupená IT advokátní kanceláří

Kontaktní formulář