storno podmínky

-------------------------------------------------- ---
Storno podmínky a storno formulář
-------------------------------------------------- ---

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti:


----------------------
A. Storno podmínky
----------------------

právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (Michael Spitsyn, Hegholt 33, Haus 1, 22179 Hamburg, Německo, Tel.: +49 151 52494958, e-mail: info@tricase.de) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo emailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání
Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo společnosti Nadya Spitsyna, Gagarinstrasse 31, 19063, Schwerin neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.
Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Obecná informace
1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte prosím vhodný obal, abyste zajistili dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Prosím, neposílejte nám zboží zpět na nákladní dopravu.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1-2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

--------------------
B. Formulář pro odstoupení od smlouvy
--------------------
Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.
Na
Michael Spitsyn
Hegholt 33, dům 1
22179 Hamburk
Německo
E-mail: info@tricase.de
Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)
________________________________________________________
________________________________________________________
Objednáno dne (*) ____________ / přijato dne (*) __________________
____________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
____________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
____________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)
___________________________
datum
(*) Nehodící se škrtněte

Kontaktní formulář